گیاهان داروئی برا ی لاغری بسیار مناسب و تخصص یافته اند و در محصول بی نظیر چای لاغری سینلس بهترین انواع گیاهان لاغرکننده و چربیسوز مورد استفاده قرار گرفته است . لاغری موضعی با رویکردی صادقانه امری محال است و هیچ محصولی برای لاغر کنندگی موضعی برای هیچ ناحیه ای از بدن وجود ندارد . لاغری موضعی یک بحث تبلیغاتی و تجاری در بازار لاغری است که ریشه علمی و عملی ندارد . برای رسیدن به لاغری موضعی باید آب کردن و ریختن چربی ها را پیگیری کرد و بدن با ترتیب و اولویت های موجود و ذاتی خود بگونه ای ادامه دهد تا به آب کردن و سوزاندن چربی های موضع مدنظر برسد . چربی سوزی برای ایجاد باد یک راه علمی و حساب شده را دنبال نمود . بدن همواره آخرین چربی اندوخته خود را اول از همه میسوزاند و بمرور به چربی های قدیمی تر میرسد . ادامه مطلب