شکم صاف برای همه خواستنی است و حق همه است ،چه غذاها و رفتارهایی باعث می شوند که شکم برجسته شود؟
حسین دلشاد، معاون پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در خصوص تحقیقی که مورد شیوع چاقی و چاقی شکمی در ایران انجام شد به فارس گفت:

 

دو گونه چاقی وجود دارد که شناخت آنها بسیار راهگشا است ؛ ادامه مطلب