لاغری باسن و بطور کلی لاغری موضعی را باید در پس انجام برنامه لاغری عمومی بدن جستجو کرد . هیچگاه بصورت کامل و ماندگار و واقعی نمی توان به لاغری موضعی دست یافت و تمام رو ش های مدعی در این خصوص توانایی انجام را ندارند و نیز در صورت مبادرت به آنها بدون شک عوارض بسیاری پدید خواهد آمد . گیاهان داروئی نیز بر اساس خواص خدادادی شان می توانند افراد را در مسیر لاغرشدن بهتر و بدون بازگشت تر یاری رسانند ولی این شدنی نیست مگر با اصلاح الگوی غذایی و افزایش و متعادل سازی تحرک در برنامه روزانه . با افزایش زندگی ماشینی و نیز افزایش تدریجی وزن تحرک به کمترین سطح خود نزدیک شده و موجب میشود تا انباشت چربی بیشتر و بیشتر شود و بر مشکلات بی افزاید . کنترل اشتها خود مزیتی است بر چای لاغری که متشکل از گیاهان لاغرکننده داروئی و معطر است . چای لاغری سین لس اشتها را کم کرده مانع از افزایش انرژی ورودی به بدن میشود . بدن با کسری انرژی متعادل ( نه زیاد ) مدارا خواهد کرد و این کسری را بدون ایجاد حالت فوق العاده در سیستم ایمنی از چربی های مزاحم و اندوخته شده در نقاط مختلف بدن تامین خواهد نمود . چنین کاهش وزنی تدریجی و همیشگی است ولی می توان با مصرف چای لاغری سین لس می توان این سرعت کم را افزایش داد و در واحد زمان نتایج بیشتری اخذ نمود . ادامه مطلب