چربیسوزی در لاغری و کاهش وزن به فرآیندی گفته میشود که بواسطه تنظیم تغذیه و تحرک بدن کسری انرزی خود را از چربی های اندوخته و زائد خود تامین نموده و بمرور از وزن چربی های اضافی کم میشود . اگر به اینگونه عمل شود نیازمند تغییر در الگوی زندگی و سبک زندگی هستیم . دراین بین برخی اصول باید رعایت شود که کاهش حداکثری مصرف چربی یکی از این موارد است . برای ایجاد چربیسوزی حدالمقدور باید از قند های پیچیده که بمرور انرژی را آزاد میکنند بهره گرفته میشود . نباید در حالت رژیم و چرب÷یسوزی÷ احساس گرسنگی کرد و نباید احساس سیری کامل را با تناول غذای بیش از اندازه موجب گردید . باید فعالیت های هوازی بسته به کشش و آمادگی جسمانی و قلبی و عروقی در ساعات اول روز که عضلات انرژی گلیکوژن خود را به پایان رسانده اند به انجام رسد چراکه متابولیسم آماده است تا سریعا از پربی ها بعنوان منبع انرژی استفاده کند و وزن کم شود . برای کمک به این منظور چای لاغری سین لس می تواند سرعت بیشتری را ایجاد و چربی ها را با شتاب بیشتری آب نمود . ادامه مطلب